Z historie Bohunic CXXXIV.

Datum: 09/07/2021 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

pokračování z minulého čísla
Komunistický totalitní režim církevním stavbám moc nepřál, a proto budova kaple chátrala. Značně ji poškodila i stavba panelových domů v jejím okolí, zvláště pak silné otřesy způsobené stavebními stroji a projíždějícími auty.
V Bohunicích bývala sloužena plných 100 let, a to i za nacistické okupace na svátek sv. Cyrila a sv. Metoděje, v kapličce mše svatá. V roce 1972 však přišel komunistický zákaz sloužit tuto mši. Od té doby již kaple nemohla plnit svůj účel.

Nové vedení obce, které již vzešlo ze svobodných voleb v roce 1990, se rozhodlo kapli zachovat a opravit. Jistým podnětem se stalo 120. výročí jejího vysvěcení. Generální oprava se prováděla v první polovině roku 1992. Protože se ve stěnách i klenbě vyskytly trhliny, bylo provedeno zpevnění základů
a stažení obvodového zdiva. Dále byla zrekonstruována i věž a zvonice, vyměněn střešní krov, podlaha, dveře a kryty oken. Došlo i na novou elektroinstalaci. Kaple, bez jakéhokoliv vnitřního vybavení, pak byla předána duchovní správě ve Starém Lískovci.
Od druhé poloviny roku 1992 se zde konaly pravidelné bohoslužby. Do kopule věže byla vložena pamětní listina.
V roce 2002 získala kaple nový zvon. Pochází z dílny rodiny Dytrychů z Brodku u Prostějova. Požehnán byl 28. září 2002. Zvon nese jméno patronů Bohunic sv. Cyrila a Metoděje. Váží 61,5 kg, věnec má průměr 475 mm.
V roce 2013 byl pořízen nový obětní stůl, ambona a židle.
V roce 2021 pak byla opravena fasáda a kaple byla nově natřena.

Antonín Crha

Na obrázku vidíte historickou pohlednici kapličky a jejího okolí z doby někdy kolem r. 1915. Je ze soukromé sbírky autora článku.