Z historie Bohunic CXXXIII.

Datum: 04/06/2021 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Letos je tomu právě 150 let od vysvěcení naší bohunické kaple. Proto bych rád toto a příští číslo seriálu Z historie Bohunic věnoval její historii.
Kaple v Bohunicích má nade dveřmi letopočet 1871. Toho roku došlo k vysvěcení a od 7. července následujícího roku slouží svému účelu. Kapli postavila obec Bohunice svým občanům, kteří zakoupili i vnitřní vybavení a potřeby pro slavení bohoslužeb.

Je zasvěcena věrozvěstům sv. Cyrilu a sv. Metodějovi. Do roku 1880 se v ní konaly jen menší pobožnosti. Teprve od tohoto roku bylo povoleno zvláštním dekretem sloužit v kapli i mše svaté. Obec se 15. srpna 1880 usnesením obecního výboru zavázala, že kapli zachová v dobrém stavu a že na slavení bohoslužeb dodá vše potřebné. Prvním zvoníkem byl Antonín Štibar.

Dne 6. srpna 1893 nastal v Bohunicích slavnostní den. Rodnou vesnici navštívil novokněz František Tošnar, první vysvěcený kněz z Bohunic. Jeho primiční mše byla současně i vůbec první nedělní mší svatou slouženou v nové kapli.

V roce 1905 se ukázalo, že dřevo věže je shnilé a že do kaple teče. K nutné opravě darovali tašky V. Linka, pekař a hostinský p. Vysloužil. Tehdejší majitel cihelny Czermak daroval na opravu kaple 1500 cihel.

V době první světové války byl v roce 1916 zabaven zvon pro válečné účely na lití děl. Zvon o průměru 47 cm vážil 60 kg a pocházel z roku 1875. V roce 1917 ho nahradil nový zvon, ocelový.

Po zřízení starolískovecké farnosti a postavení kostela sv. Jana Nepomuckého v roce 1926, se konaly v kapli, na svátek sv. Cyrila a Metoděje, každoročně 5. července slavnostní bohoslužby, často spojované s tradičními hody. Až do 80. let 20. století se v kapli zvonívalo ručně. Tuto činnost a správu celé kaple vykonával pan Kříž z Morávkova náměstí.

Dobové dokumenty se nijak podrobně nezmiňují o tom, co se v kapli dělo v průběhu minulého století. Je však nepochybné, že kaple byla v 70. letech zařazena na seznam budov, které měly být jako nepotřebné odstraněny v rámci dostavby sídliště v 80. letech 20. století. Jednalo se o likvidaci celého historického centra Bohunic. Jen řízením osudu k tomu nedošlo. Demolici totiž zabránili pracovníci Odboru kultury Národního výboru města Brna ve spolupráci s památkáři, kteří využili tehdy platného zákona o památkové péči a zařadili kapli na Seznam památek, které je zájem zachovat.

pokračování příště

 

Antonín Crha

Obrázek je z archívu autora článku, a je výřezem dobové pohlednice z roku 1901.