Návrh nového územního plánu.

Datum: 01/06/2020 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Návrh nového územního plánu.

Stěžejním tématem měsíce června je na bohunické radnici i na „velkém“ městě Brně bezesporu návrh nového územního plánu (dále jen ÚP).

Územní plán je jednoduše řečeno výkres celého města Brna, na němž je pomocí barev, písmen a číslic stanoveno, k čemu je konkrétní pozemek určen.
Říká nám, na kterém místě se smí stavět byty, škola či kanceláře, kde má být silnice, sportoviště, zahrádky, zelená plocha…
V Bohunicích nám pořizovatel (Odbor územního plánování a rozvoje magistrátu města Brna, dále jen OÚPR) návrhu nového ÚP navrhuje celkem 11 změn. Mnohé z nich nebyly s vedením MČ konzultovány, nebo jsme k nim opakovaně dávali nesouhlasná stanoviska – tedy s nimi rozhodně nesouhlasíme.

Některé změny jsou celkem nekonfliktní, ale další mohou zásadním způsobem ovlivnit život, a hlavně dopravní zatížení v naší městské části.
A proto je velmi důležité, aby se i veřejnost o ÚP zajímala, neboť i každý z nás má právo se k navrhovaným změnám sám za sebe vyjádřit a podle charakteru, jak se ho změna dotýká, podat připomínku nebo námitku. V tuto chvíli je termín pro jejich podávání do 30.6.2020, ale může se ještě posouvat. Je nutné je doručit na Magistrát města Brna.
Vedení městské části tak samozřejmě učiní také, ale v tomto případě to rozhodně nestačí! Projednávání ÚP je totiž postaveno na názoru veřejnosti. Pokud veřejnost a občané mlčí, má se zato, že s plánem souhlasí. Až se začne nový ÚP ve svém obsahu naplňovat, a třeba se začne podle něj stavět, už bude pozdě na tom cokoliv měnit.
Jen ještě malé, ale významné doplnění, aby nedošlo k šíření neúplné informace: ÚP nemá vliv na majetkové vlastnictví budov a pozemků. Může se totiž stát, že přes pozemek, zahradu, garáž či dům někoho z nás je naplánována silnice, stavba, nebo městská zeleň. Neznamená to, že nám majetek někdo sebere. Jen my sami, vlastníci si rozhodneme o tom, jestli k uvedenému účelu svůj pozemek prodáme. Když neprodáme, nic se měnit nebude.

Je mi jasné, že pochopit, jak ÚP funguje není jednoduché, ale pokud chceme udělat něco pro sebe a své okolí, nezbude nám nic jiného než si jej nastudovat, nebo nechat vysvětlit. Bohužel rozsah popisu změn je tak obsáhlý, že přesahuje možnosti našeho zpravodaje. A tak si dovolím odkázat na webové stánky Bohunic (www.brno.bohunice.cz), kde v levém sloupci je odkaz na územní plánování.
K pochopení ÚP nám může posloužit i setkání s veřejností, něco jako veřejná beseda, která se uskuteční v tělocvičně ZŠ Arménská v pondělí 8.6.2020 od 17hod. Vchod do tělocvičny je z levé strany budovy školy. Je možné, že se do tělocvičny všichni z důvodu koronavirových opatření nevejdeme. Pak budou vpuštěni dříve příchozí.
Budete-li potřebovat něco objasnit, jsme připraveni vám spolu s panem místostarostou pomoci.
Nyní mi dovolte navrhované změny v ÚP Bohunic vyjmenovat:

Be-1: Změna zahrnuje území jižně od ulice Lány, Vyhlídalova a Dvořiště. Umožňuje bytovou výstavby v celém areálu bývalé zahradnické školy, protější uliční řadu RD na poli pod ul. Vyhlídalova a Dvořiště. V části území na katastru Brno-St. Lískovec (pod ul. Souhrady) pak výstavbu bytového domu

Be-2 a Be-3: Jedná se o úpravy plochy pro sport v lokalitě u ulice Osová a při sportovištích TJ Tatran

Be-4: Lokalita mezi ul. Pod Nemocnicí a Jihlavskou, kde je navrhována plocha smíšená obytná. Obdobné využití je možné už dnes. Zájmové území zahrnuje i v místě rostoucí lesík.

Be-5: Tzv. Západní vstup do Ústředního hřbitova. Změna se rozkládá v místech, kde je dnes areál BD Družba, hasička a ekodvůr. Na ni navazuje neoznačená plocha veřejného prostranství, která zahrnuje část sadů, ale i soubor garáží při ul. Ukrajinská.

Be6: Oblast Červeného kopce. Rozsáhlá změna zasahuje i do území MČ Brno-střed. Tato změna generuje velký počet rodinných a bytových domů.

Be7: Lokalita Netroufalky vymezuje plochu veřejné vybavenosti pro potřebu Masarykovy univerzity.

Be8: Prodloužení ulice Traťová a návrh malé plochy pro bydlení a lehkou výrobu

Be9: Soukromé zahrádky při ul. Neužilova. Změna umožňuje výstavbu několika RD. Dle názoru OÚPR je změna nadbytečná, protože výstavba je umožněna už ve stávajícím platném ÚP.

Be10: Rozvojové plochy hřbitova v oblasti navazující na hranice současného hřbitova

Be11: Parkoviště při ulici Spodní – změna umožňuje nad parkovištěm, při ul. Čeňka Růžičky vybudovat řadu obchůdků.

Mapové podklady najdete zde:
https://gis.brno.cz/mapa/upmb-navrh/?c=-599985.5%3A-1162385.75&z=7&lb=zm-brno&ly=v21&lbo=1&lyo=

 

Milí přátelé,

myslím, že v tuto chvíli není třeba dalších informací o dění v Bohunicích. Vím, že návrh nového Územního plánu tak jak je nám předkládán rozproudí v Bohunicích živé diskuze. Věřím, že to neskončí jen u neplodných řečí, ale debaty se převtělí i do konkrétních skutků, tedy reakcí na navrhované změny, se kterými nesouhlasíme.

 Milí přátelé,

přeji Vám krásné slunečné dny a těším se na setkání s vámi nejen nad novým územním plánem…

 

Antonín Crha

starosta