Co si v letošním roce můžeme dovolit

Datum: 08/02/2019 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Co si v letošním roce můžeme dovolit, aneb co nám umožní náš rozpočet na rok 2019

Z bohunického zpravodaje

Vážení a milí spoluobčané,

hospodaření „na obci“ se v mnohém podobá tomu, jak hospodaříme doma s našimi vlastními financemi. Principy jsou stále stejné. Myslím, že se všichni shodneme, že když se nemusíme zbytečně zadlužovat, tak to neděláme, nepůjčujeme si na hlouposti a nedostáváme se do „finanční pasti“.

Když to naopak je účelné, rozumné a potřebné, hledáme co nejvýhodnější způsob, jak si půjčit na to, co skutečně potřebujeme, co má smysl, hodnotu a perspektivu návratnosti… A když máme možnost získat nějaké prostředky navíc tím, že o ně požádáme a vytvoříme rozumné projekty, které mají šanci uspět, tak to samozřejmě využijeme a odpracujeme.

Tak si představuji hospodaření s vlastními i s obecními prostředky. Snad mi v tom dáte za pravdu. Půjčovat si v Bohunicích naštěstí nemusíme a nejsme zatíženi žádnými dluhy. O dotace žádáme pravidelně a v této oblasti se nám velmi daří a snad bude dařit i nadále…

O tom, jak budeme hospodařit s obecními financemi v letošním roce, jsme rozhodli v samotném závěru minulého roku na Zastupitelstvu městské části Brno-Bohunice. Na něm jsme projednávali rozpočet na rok 2019. Rozpočet máme letos historicky vůbec nejvyšší a dosahuje částky 93.745.000Kč.

Peníze se k nám do obce dostávají téměř výhradně ze státního rozpočtu a z „velkého“ města Brna. V nepatrné míře pak také z Jihomoravského kraje. Ostatní příjmy, tzv. daňové a nedaňové, jsou jen ve výši 7.000.000Kč.

Rozpočet byl v zastupitelstvu schválen výraznou většinou v poměru 12 zastupitelů pro návrh rozpočtu, 5 zastupitelů proti návrhu a 3 zastupitelé se ve svém vyjádření zdrželi.

Protože je rozpočet poměrně bohatý na finance, znamená to, že i tento rok bude bohatý na stavební akce.

Velké stavební akce

Největší investiční akcí organizovanou naší městskou částí bude rekonstrukce bazénu v ZŠ Arménská. Předpokládáme rekonstrukci nerezovou technologií. Pokud se nám podaří najít firmu, která bude schopná rekonstrukci provést, budou práce zahájeny již před koncem školního roku. Očekávané náklady činí cca 19 mil. Kč.

Další významnou stavební akcí je zřízení učeben, kabinetu a výtahu v ZŠ Vedlejší. Tento projekt, financovaný z dotace ze státního rozpočtu, by měl být rovněž zahájen v období prázdnin. Očekávané náklady jsou 15 mil. Kč.

Věřím a doufám, že bude zahájena také rekonstrukce budovy bývalé vysoké školy Akademie STING na ulici Pod Nemocnicí. Jak už jsem psal vícekrát, budova bude o jedno patro nadstavena. Tak vzniknou dvě patra Domu s pečovatelskou službou, v přízemí jednotřídní mateřská školka a také chybějící místo pro komunitní scházení (maminek a tatínků s dětmi, seniorů, atd…). Rekonstrukcí projde také zahrada budovy a součástí jsou i nová parkovací místa. Tato stavební akce je již vyprojektovaná a byl podán návrh na stavební povolení. Investorem bude město Brno. Odhadované náklady dosud nebyly vyčísleny.

Bohunický rezervoáru na vodu

Z finančně méně nákladných stavebních projektů bych rád zmínil především výstavbu rezervoáru na vodu. Z důvodu, v posledních letech neustále vzrůstajících problémů se suchem a extrémními vedry, považuji tento projekt za nesmírně důležitý a do budoucna strategický. Mít vlastní zásobu vody bude pravděpodobně stále důležitější. Jako nejvhodnější místo byl vybrán dobře přístupný pozemek ve vlastnictví města Brna na Červeném kopci. Je známo, že Červený kopec je poměrně bohatý na podzemní zdroje vody. Voda bude využívána hlavně na zalévání stromů a keřů v naší městské části (dosud bereme vodu z vodovodního řádu), na kropení silnic a případně jako záložní zdroj vody pro profesionální i naše dobrovolné hasiče. Stavba je již vyprojektovaná a bylo vydáno stavební povolení.

Další projekty

Určitě zbudujeme 18 nových parkovacích míst na ulici Pod Nemocnicí, v blízkosti OD LIDL.  Připravujeme i projekt cca 10-12 parkovacích míst na ulici Švermova. V tomto případě není ovšem jisté, jestli zvládneme zahájit práce ještě v letošním roce.

Určitě však zahájíme postupnou rekonstrukci příručních – výdejových kuchyněk v MŠ Amerlingova a MŠ Běloruská. V MŠ Švermova  budeme pokračovat v rekonstrukci tříd – heren.  MŠ Uzbecká se budeme věnovat vstupnímu prostoru do školky, kde dojde k úpravě, a dále pořídíme nové nábytkové vybavení.

Rádi bychom v letošním roce také opravili alespoň jednu opěrnou zeď u školních hřišť v ZŠ Vedlejší, provedli kultivaci tramvajové zastávky Běloruská, věnovali pozornost i veřejným hřištím a sportovištím a mnoha dalším drobnějším projektům.

Zajímavá čísla

A ještě, pro zajímavost, bych uvedl několik dalších čísel, která v rozpočtu Bohunic najdeme – mimochodem jeho plné znění najdete na webových stránkách MČ.

Provoz škol a školek, vč. obou CVČ nás ročně stojí 13.490.000Kč, letní a zimní údržba silnic a chodníků 5.301.000Kč, zpravodaj Naše Bohunice 300.000Kč a za tzv. „sociální pohřby“ zaplatíme cca 200.000Kč. Vyvážení odpadkových košů nás stojí kolem 500.000Kč. Za údržbu zeleně – sekání trávy, údržbu keřů a stromů zaplatíme 5.900.000Kč a za opravy rozbitého a poničeného obecního majetku 650.000Kč.

 

Milí přátelé,

vím, že množství čísel, kterým jsem vás zahrnul, může být pro mnohé z vás nezajímavé, nudné, možná nic neříkající a těžko si pod ním něco představíte. Já však pevně věřím, že čísla na papíře, postupně (tak, jako každý rok) přetvoříme ve skutky a mnoho nových, dobrých a užitečných věcí sloužících nám všem.

 

Přeji vám klidný závěr zimního období, hodně pohody a zdraví. Těším se na další setkávání s vámi.

Antonín Crha
starosta