Lípa v atriu ZŠ Arménská

Datum: 29/01/2019 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Milí přátelé,

v bohunických kuloárech jsem zaslechl informaci o kácení lípy v atriu ZŠ Arménská a ojedinělá negativní vyjádření.

Na úvod bych chtěl říci, že žádná žádost o kácení stromu nebyla podána a ani neprobíhá žádné úřední řízení v této věci. Jakákoliv panika je v tuto chvíli zbytečná. Nikdo v Bohunicích nikdy nekácel a nekácí stromy zbytečně a bezdůvodně.

Pouze pan ředitel školy z preventivně bezpečnostně důvodů požádal kvalifikovaného znalce o posouzení zdravotního stavu stromu. Tento krok pana ředitele je třeba vnímat jednoznačně pozitivně. Vždyť v těsné blízkosti stromu se pohybují stovky dětí a údržba a revize lípy byla mnoho let zanedbána.

Ze znaleckého posudku je zřejmé následující viz tabulka:

Fyziologické stáří hodnocení 4 – dospělý strom, který projevuje stagnaci růstu

Perspektiva hodnocení „b“ – existence na stanovišti je dočasná

Vitalita hodnocení 1 – výborná, až mírně snížená

Stabilita hodnocení 2 – mírné narušení statických poměrů – nutné další sledování

Zdravotní stav hodnocení 3 – výrazně zhoršený

K posudku znalce uvedené v tabulce výše byly dožádány informace, které předkládám zde:

Z výše uvedeného je zřejmé to, co všichni vědí, že lípa je vysázena zcela nevhodně a bez dlouhodobé perspektivy. Vznikla pochopitelná obava pana ředitele i vedení radnice o bezpečnost žáků.

Na základě doporučení znalce byly proto provedeny tzv. tahové zkoušky. Jejich závěr předkládám zcela dole.

Z tahových zkoušek je patrné, že bezprostřední nebezpečí vyvrácení stromu nehrozí. Z tohoto důvodu bude lípa odborně prořezána a koruna svázána ocelovými lany.
Ovšem z komentáře k tahovým zkouškám vyplývá skutečnost, že jakékoliv stavební zásahy do okolí stromu jsou vyloučeny. To je špatná informace. V horizontu 2-4 let jsme totiž chtěli atrium školy rekonstruovat, protože současný technický stav atria vylučuje pohyb žáků.

Otázka se tedy přesouvá do jiné roviny:

  1. Chceme zachovat strom, žít v obavách, že i přes ošetření zůstává jistým bezpečnostním rizikem a mimořádně velkým alergenem? Akceptujeme uzavření prostoru atria, protože jej není možné rekonstruovat?
  2. Obětujeme strom (zbavíme se alergenu a bezpečnostního rizika) a přebudujeme atrium v místo relaxace a odpočinku žáků (samozřejmě s tím, že v místě bude nově vysázen jiný vhodný druh stromů a keřů a v okolí a na pozemku školy další stromy)?