Informace z besedy-zimní stadion v Bohunicích

Datum: 01/12/2016 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Informace z průběhu besedy na téma výstavby nové kryté ledové plochy v Bohunicích

Beseda byla svolána na 18 hodinu ve středu 30.11.2016. Zúčastnilo se jí cca 20 občanů, zástupce projekční kanceláře, investora, TJ Tatranu, předseda Krajské hokejové unie a cca 7 bohunických zastupitelů.

Mohu sdělit jen svůj úhel pohledu, a tak to prosím vnímejte!

Bohužel již od samého začátku besedy bylo zřejmé, že je celá záležitost bohunickou politickou opozicí značně politizována.

Obyvatelům z ulic v okolí areálu TJ Tatran Bohunice byl vložen do schránek leták bohunického hnutí ANO (viz žlutý obrázek), kteří jsou proti výstavbě kryté ledové haly na Tatranu. Ti zřejmě nedopatřením uvedli na letáku chybný čas besedy v 17 hod. Čímž způsobili, že lidé, kteří přišli na 17 hod, byli již od samého začátku značně negativně naladěni dlouhým čekáním. To se promítlo i do atmosféry besedy samotné. Málokdo z diskutujících občanů byl ochoten poslouchat věcné argumenty. Jen trvali na svém stanovisku, že halu na Tatranu nechtějí.

Věcná fakta:

  • halu plánuje postavit soukromý investor na soukromém pozemku v majetku TJ Tatran Bohunice. Městská část Bohunice nemá možnost do tohoto vztahu zasáhnout a diktovat, kde by měla hala stát
  • smlouva mezi TJ a MČ o provozu stávajícího červeného hřiště končí v roce 2018. TJ Tatran už upozorňoval MČ, že smlouva nemůže být z důvodu výstavby haly prodloužena a že budeme muset svůj majetek z hřiště odstranit (jedná se o hrací povrch, branky, lavičky, koše…).
  • investor nabídl a smluvně se zavázal, že stávající hřiště přesune

Na letáku hnutí ANO a v diskuzi i občany byly zmíněny 3 zásadní věcné problémy:

  • těžká doprava poškodí silnice – investor argumentoval, že má povinnost doložit k stavebnímu řízení vyjádření policie, Odboru dopravy MMB a zejména správce silnic firmy Brněnské komunikace a.s., kudy smí stavební technika jezdit a v jaké maximální tonáži, aby nedošlo k poškození komunikací.
  • při běžném provozu haly bude docházet k dopravní zátěži okolních ulic – i tuto skutečnost lze předem spočítat a dopravní studie bude součástí územního řízení
  • vznikne problém s parkováním – pro projekt haly vychází povinnost vybudovat 20 nový parkovacích stání. Investor projektuje vybudovat 40 nových parkovacích stání

V diskuzi vystoupil z odpůrců výstavby haly v areálu Tatranu i pan Vrážel z ODS, který uvedl, že městská část uzavřela o výstavbě haly s investorem smlouvu. Tato skutečnost není pravdivá. MČ uzavřela pouze smlouvu, která ukládá investorovi povinnost uhradit přesun stávajícího hřiště – viz text smlouvy níže.

Pan Vrážel mimo jiné dále uvedl, že navrhuje přesunout halu do areálu bývalé zahradnické školy. Toto jeho prohlášení je v přímém rozporu s jeho snahou z období, kdy byl na radnici ve funkci starosty. Vždy inicioval a prosazoval zákaz jakékoliv výstavby v areálu zahradnické školy. Inicioval i změnu územního využití areálu z účelu školství na plochu zemědělského charakteru – toto rozhodnutí je platné a na změně město Brno pracuje (viz níže výpis z XVI zasedání zastupitelstva – bod 5.). Současný územní plán výstavbu haly neumožňuje. Vlastník pozemků bývalé zahradnické školy žádné pozemky neprodává.

Je škoda, že zástupci hnutí ANO se do diskuze nezapojovali (mimo jeden krátký vstup). Nenavrhli ani přesun haly na jiné místo, jak v letáku pod bodem 4. slibovali.

Došlo i na představení studie nové haly. Některé promítnuté obrázky viz níže. Hala ční nad okolní terén jen přijatelných 7- 9m.

Veřejnost byla rámcově seznámena i s nutností přestěhovat stávající červené hřiště. Variant je několik a záleží na mnoha okolnostech, která bude nejlepší.

Tolik moje postřehy, které jsem z vypjaté a konfrontační atmosféry do dnešního rána v hlavě uchoval.

Antonín Crha

vizu2vizu1 hala-bohunice_dva_napisypudorys_1np

?????????

?????????

?????????

?????????

?????????