Z bohunického zpravodaje

Datum: 14/07/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Nová prodejna potravin při ulici Vedlejší

Milí bohuničtí spoluobčané,

často a opakovaně se mně při různých setkáních ptáte, kdy už bude konečně na travnatém prostranství před Základní školou Vedlejší, otevřena avizovaná prodejna potravin a že už se na ni těšíte. Na tuto otázku bych také rád znal odpověď, leč neznám. Z toho co vím, mohu sdělit, že stále probíhají administrativní kroky, které směřují k získání stavebního povolení. Záměr tedy trvá a investor činí kroky, jejichž cílem je skutečně prodejnu postavit. Z časového hlediska lze však očekávat zahájení prodeje nejdříve v příštím roce.

Chodník Švermova – Osová

Rovněž se mě ptáte na to, kdy bude vystavěn chodník z ulice Švermova na ulici Osová. Na začátku letošního roku jsme zadali jeho vyprojektování. Projekt nám byl odevzdán minulý měsíc. Jsme tedy připraveni požádat stavební úřad o stavební povolení. Jak jistě víte, je chodník v jednom místě veden přes soukromý pozemek, který vlastní potomci rodiny Kohnů, bývalých majitelů bohunické cihelny. Podařilo se nám domluvit předběžný souhlas se stavbou u čtyř majitelů. Pátý majitel zemřel a stále není dokončeno dědické řízení, takže není jasné na koho se obrátit se žádostí o souhlas se stavbou v tomto případě. Bez těchto vyjádření nelze získat stavební povolení, a tedy ani zahájit stavbu. Nezbývá nám, než vyčkat na konec dědického řízení.

Otevření ulice Lány je na dohled

Rekonstrukce vodovodu na ulici Lány se pomalu chýlí ke svému dokončení. Podle zprávy ze stavby, by mělo dojít k asfaltování kolem 11. července 2015. Po dokončení dalších nezbytných prací jako nástřik vodorovného dopravního značení a předání díla, bude silnice otevřena a zprůjezdněna. Dne 3. srpna 2015 je pak oficiální termín dokončení stavby.

Probíhá rekonstrukce hřiště ZŠ Arménská

V základní škole na ulici Arménská byla zahájena I. etapa rekonstrukce školního hřiště. Práce spočívají v kompletní výměně hracího povrchu – nově na gumový tartan. Součástí je i rekonstrukce tribun. Celkové náklady jsou 5.954 tis. Kč. Akce je hrazena z rozpočtu města Brna při spoluúčasti 1.900 tis. Kč z našeho rozpočtu.

Začala rekonstrukce prostranství před ZŠ Arménská

V době, kdy čtete tyto řádky, by již měla probíhat rekonstrukce prostoru před ZŠ Arménská. Od komplexní přeměny tohoto místa shromažďování školních dětí si slibujeme větší komfort pro děti i rodiče. A samozřejmě zlepšení celkového vzhledu téměř 40 let starého, architektonicky přežitého a věcně zchátralého území. Celkové náklady na dílo jsou 3.249 tis. Kč. Akce je hrazena ze 2/3 z dotace MMR ČR, zbytek pak z rozpočtu naší MČ.

Odstranění sušáků a herních prvků.

Zmíněná 2/3 dotace z MMR ČR se vztahuje také na vyčištění území ulic Okrouhlá, Vedlejší, Pod Nemocnicí a Švermova od nevyužívaných sušáků a starých, nebezpečných kovových herních prvků. Projekt se týká rozsáhlého území a spočívá hlavně v likvidaci velkého množství betonu ukrytého pod povrchem, kterým naši předci při výstavbě sídliště opravdu nešetřili. Ve veřejné soutěži vysoutěžená částka prací je 2,293 tis. Kč.

Hodiny zdržela byrokracie

Vaše asi nejčastější dotazy směřují k tématu: „Kdy už konečně budou na náměstí před radnicí nové hodiny?“ Všem se omlouvám, že jsem v některém z dřívějších čísel zpravodaje uváděl jako možný termín instalace měsíc květen letošního roku. Opět jsem hrubě podcenil byrokracii. Ukázalo se totiž, že je třeba na krátkou přípojku elektřiny zpracovat projekt, ke kterému se musí vyjádřit celá řada institucí a společností. Zdolat tuto byrokratickou část trvalo 4 měsíce. V současnosti je už znám zhotovitel a na hodinách se skutečně pracuje. Je ale třeba počítat s tím, že výroba ciferníku trvá cca 2 měsíce. Znamená to tedy, že budeme rádi, když se ručičky hodin poprvé roztočí ke konci září. Nejzazší termín dokončení instalace hodin dle smlouvy je konec října. Ale to je i s rezervou pro nenadálé situace.

Milí přátelé,
přeji vám krásné a odpočinkové léto, plné pohody a dobré nálady.

Antonín Crha
starosta

?????????

?????????